Active Citizens Fund: Au fost lansate 2 noi apeluri, dedicate dezvoltării capacității ONG-urilor

Au fost lansate astăzi, 6 august 2020, 2 noi apeluri de proiecte în cadrul Active Citizens Fund, cu un buget de 3,25 milioane euro.

Oportunitățile de finanțare se adresează ONG-urilor din România și vizează:

 • Apelul #9 - Diversificarea surselor de finanțare;
 • Apelul #11 - Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale

 

Apelul #9 - Diversificarea surselor de finanțare

Obiectivul acestui Apel este dezvoltarea capacității de strângere de fonduri a ONG-urilor

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.

Beneficiari eligibili:

 • ONG-urile înființate legal, cu personalitate juridică și cu sediul în România, 
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București / Fundația Națională pentru Tineret, 
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Proiecte eligibile:

Apelul #9 sprijină proiecte care vizează dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor prin îmbunătățirea competențelor și tacticilor de strângere de fonduri și/sau sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor și campaniilor de strângere de fonduri.

Sunt sprijinite două tipuri principale de intervenții:

 1. Proiecte care se concentrează pe dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor individuale, implementate de organizații care doresc să-și dezvolte propriile competențe de strângere de fonduri și de cultivare a donatorilor și să-și îmbunătățească cunoștințele despre sustenabilitatea financiară și/sau să-și dezvolte și să-și implementeze strategii și campanii de strângere de fonduri în vederea diversificării surselor de finanțare;
 2. Proiecte axate pe sprijinirea unor cohorte/ grupuri de ONG-uri în vederea dezvoltării sustenabilității lor financiare, implementate de ONG-uri bine dezvoltate, cu experiență semnificativă în strângerea de fonduri și subiecte legate de sustenabilitatea financiară, care sunt capabile să transfere cunoștințele lor către ONG-uri mai mici și/sau mai puțin experimentate și de a le sprijinii în activitățile lor de strângere de fonduri. 

Activități eligibile:

 • Organizarea de traininguri (online și/sau offline) de către ONG-uri cu experiență pentru ONG-uri mai puțin experimentate, pentru a obține: o competențe în domeniul strângerii de fonduri; o cunoștințe despre strategiile și instrumentele de strângere de fonduri; o cunoștințe despre utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în activitățile de strângere de fonduri; o cunoștințe despre cultivarea donatorilor; o cunoștințe despre transparență și bună guvernare;
 • Dezvoltarea strategiilor de strângere de fonduri sau a planurilor de acțiune pentru a ghida activitățile de strângere de fonduri ale ONG-urilor sau pentru a ajusta strategiile existente;
 • Dezvoltarea și utilizarea diferitelor instrumente și mecanisme de strângere de fonduri pentru a extinde baza de donatori a ONG-urilor, precum și pentru a-i păstra pe cei existenți;
 • Implementarea diverselor activități de strângere de fonduri (strângere de fonduri locale prin implicare comunitară, finanțare participativă - crowdfunding, donații online, evenimente de strângere de fonduri, donații recurente etc.);
 • Dezvoltarea capacității de cultivare a donatorilor și implementarea activităților de cultivare a donatorilor;
 • Training, consultare, coaching, mentoring - a personalului și a conducerii - în strângerea de fonduri (pentru a dobândi competențele și cunoștințele necesare despre strângerea de fonduri și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea financiară pe termen lung a organizației);
 • Dezvoltarea unor proceduri de guvernare transparentă și responsabilă, cum ar fi procesele participative pentru planificarea strategică; elaborarea documentelor de reglementare internă; înființarea/dezvoltarea unui organ de conducere independent; sisteme de prevenire a conflictelor de interese; reglementări/metodologii/instrumente pentru consultarea beneficiarilor și a altor părți interesate; raportarea către public și către donatori;
 • Dezvoltarea de proceduri de management eficiente, cum ar fi reguli financiare; sistem de management al cunoștințelor și documentelor organizației care este utilizat în mod sistematic; politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Informarea regulată a publicului cu privire la activitățile și rezultatele organizației prin organizarea de evenimente, publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezența în mass-media, pagina web funcțională și actualizată

Finanțarea acordată: Între 15.000 şi 100.000 Euro

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

Data deschiderii apelului: 6 august 2020

Termen limită de depunere: 15 octombrie 2020, ora 16:00

Pentru mai multe detali, click aici

 

Apelul #11 - Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale

Obiectivul acestui Apel este dezvoltarea capacității de strângere de fonduri a ONG-urilor.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 4 de Program – Capacitate crescută și sustenabilitate a societății civile (organizații și sector) și acoperă două aspecte prioritare sprijinite de Active Citizens Fund în România, respectiv ”Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile” și ”O mai bună acoperire a zonelor geografice și a grupurilor țintă care sunt insuficient deservite”.

Beneficiari eligibili:

 • ONG-urile înfiinţate legal, cu personalitate juridică şi cu sediul în România;
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București / Fundația Națională pentru Tineret; 
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică. 

Proiecte eligibile:

Sunt susținute proiecte strategice, propuse de ONG-uri cu experiență, oferind sprijin în principal ONG-urilor din zone geografice insuficient deservite sau lucrând în domenii tematice insuficient deservite în eforturile lor de a-și dezvolta sustenabilitatea și a-și crește eficiența/ impactul.

 • ONG-urile vizate (noi/ fără experiență, din/ lucrând în zone geografice/ domenii tematice insuficient deservite) își vor dezvolta capacitatea organizațională în domenii cheie, precum buna guvernanță, transparență, proceduri de management eficient, diversificarea surselor de finanțare, comunicare și vizibilitate, monitorizare și evaluare, utilizarea dovezilor în procesul de planificare și advocacy etc. În plus, ONG-urile vizate vor fi sprijinite pentru a utiliza mai eficient capacitățile externe prin învățarea de la alte ONG-uri, facilitarea conectării sau lucrului în rețea cu alți actori relevanți (autorități, mediul de afaceri, mass media etc.), învățarea de la comunitățile pe care le deservesc.
 • Pe lângă acestea, ONG-urile cu experiență (Solicitanții/Partenerii) ar trebui să-și dezvolte propriile capacități de a furniza sprijin direct și pe termen lung ONG-urilor noi/ fără experiență prin programe structurate de dezvoltare a capacității, strategii pe termen mediu sau lung de sprijinire a sectorului ONG din zone mai puțin deservite, parteneriate strategice pentru întărirea sectorului ONG etc.

Activități eligibile:

 • Creșterea gradului de conștientizare în rândul persoanelor cheie din ONG-uri cu privire la rolul procesului de dezvoltare organizațională în obținerea sustenabilității și a unui impact mai puternic în comunitate. Este important ca ONG-urile vizate să-și asume schimbarea și să facă schimbarea organizațională parte din procedurile lor interne. Este la fel de important să fie promovate exemple de accent puternic pus pe dezvoltarea organizațională care ar putea deveni referințe pentru sector;
 • Organizarea de training-uri (online și/sau offline) pentru ONG-uri mai mici, cu mai puțină experiență pentru a le transfera cunoștințe, instrumente și metodologii în domenii cheie: transparență, responsabilitate, proceduri eficiente de management, comunicare și vizibilitate, monitorizare și evaluare, evaluarea impactului/ cercetare, utilizarea dovezilor în planificare și advocacy etc.; 
 • Furnizarea de activități de mentorat/ coaching sau alt tip de sprijin pentru ONG-uri mai mici, cu mai puțină experiență pentru a planifica și implementa acțiuni în domenii cheie ale dezvoltării organizaționale, urmărind scopul pe termen lung de a obține sustenabilitatea și un impact mai puternic în comunitate. Astfel de acțiuni pot include: 
  • stabilirea unei structuri independente de guvernanță precum comitetul director/executiv dacă acest lucru este dorit și s-a dovedit necesar și implicat în mod activ în direcțiile strategice;
  • dezvoltarea unor proceduri clare privind guvernanța, proceduri de management adaptate muncii specifice pe care acestea o desfășoară, proceduri financiare, managementul riscului etc.;
  • stabilirea unui sistem clar de prevenire a conflictelor de interese; revizuirea statutelor ONG-urilor vizate, cu definirea unor structuri orgaizaționale clare și a responsabilităților;
  • dezvoltarea procedurilor/ metodologiilor/ instrumentelor pentru dezvoltarea resurselor umane care includ formarea personalului, activități de mentorat, supervizare și evaluare; 
  • dezvoltarea/schițarea strategiilor pentru 3-5 ani și/sau a planurilor strategice, ca linii directoare în activitatea lor sau ajustarea strategiilor existente;
  • comunicarea regulată a rezultatelor muncii lor publicului larg prin organizarea de evenimente (de exemplu ”ziua porților deschise”), publicarea și distribuirea rapoartelor anuale și a altor publicații specifice, prezența în mass-media, pagina web funcțională și actualizată cu toate activitățile importante, rezultatele și publicațiile ONG-urilor;
  • regulamente clare/ metodologii/ instrumente pentru consultările cu beneficiarii sau alți actori și implicarea lor în procesul de luare a deciziilor și activități specifice.
 • Crearea instrumentelor ce vor fi utilizate în evaluarea impactului intervențiilor/ activităților organizațiilor vizate și comunicarea rezultatelor în mod eficient către audiențe diferite;
 • Crearea mecanismelor pentu ca profesioniștii din ONG-uri care au beneficiat de training, mentorat să acțiuneze ca persoane-resursă pentru alții (de exemplu ca vorbitori la alte evenimente, facilitând participarea acestora la hub-uri de cunoaștere, încurajarea acestora să organizeze evenimente la nivel local/în organizațiile lor etc.);
 • Facilitarea participării la rețele, schimbului de bune practici și învățării reciproce (peer learning) prin organizarea de diverse evenimente la nivel local, regional și national (de ex. speed dating cu alte ONG-uri sau mediul de afaceri, vizite de studiu, grupuri de discuție online, webinarii etc.);
 • Sprijinirea participării ONG-urilor mici/ cu mai puțină experiență la evenimente relevante la nivel European/ national/ regional din domeniul inițiativelor de advocacy și/sau dezvoltării organizaționale;
 • Sprijinirea ONG-urilor vizate pentru a se conecta și coopera mai bine cu actorii relevanți (comunitate, autorități, mediul de afaceri, mass-media); 
 • Dezvoltarea de programe structurate pentru sprijinirea ONG-urilor în procesul lor de dezvoltare organizațională, reflectând întregul proces de dezvoltare a capacității, crearea sau îmbunătățirea diverselor instrumente, extinderea resurselor disponibile pentru ONG-uri, documentarea și învățarea din practicile de dezvoltare a capacității implementate etc.

Finanțarea acordată: Între 100.000 şi 250.000 Euro

Rata de finanțare a proiectului poate fi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

Data deschiderii apelului: 6 august 2020

Termen limită de depunere: 15 octombrie 2020, ora 16:00

Pentru mai multe detali, click aici. 

Sursa: ACTIVE CITIZENS FUND