AFIR: Lansează Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

Obiective:

 • Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;
 • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă
 • Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenţi, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștințe de bază, să se instaleze ca şefi/ manageri ai exploataţiei
 • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/ manageri de exploataţie
 • Încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Beneficiari eligibili:

 • Tânărul fermier care se instalează ca unic şef al exploataţiei agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie.

 Activități eligibile:

 • Activități de formare profesională;
 • Achiziţia de terenuri agricole în limita a 10% din totalul cheltuielilor totale eligibile;
 • Achiziția de mașini/ utilaje și echipamente;
 • Achiziția de animale;
 • Achiziția de material săditor pomicol, viticol;
 • Amenajate groapă de gunoi;
 • Adaptarea la cerințele de protecția mediului, igienă și bunăstare a animalelor.

Cheltuieli eligibile:

 • Achiziţia de terenuri agricole în limita a 10% din totalul cheltuielilor totale eligibile;
 • Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor; achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Valoarea maximă a finanțării acordate:

 • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Observații:

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 - 50.000 SO;
 • este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor;

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe:

 • 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
 • 25% cu condiția implementării corecte a planului de afaceri fără a depăși perioada de implementare a proiectului.

Durata de implementare a proiectului:

 • Trei ani, cu excepția sectorului pomicol unde durate de implementare este de cinci ani.

Solicitantul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • trebuie sa fie în mediu rural;
 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 • deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare);
 • deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;
 • prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
 • Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanţare la AFIR;
 • indiferent de forma de organizare solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici;
 • beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social precum şi locul de muncă - în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)7 în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri, ca o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri);
 • în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri) sau adaptări ale platformelor deja existente. Se va consulta în acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” CBPA aflat în vigoare şi „Calculator - Cod Bune Practici Agricole”. În cazul în care exploataţia deţine amenajări privind gestionarea gunoiului de grajd, conformă cu cerinţele de mediu şi cele aferente Anexei 8 la Ghid, în Planul de Afaceri se va descrie platforma şi conformitatea acesteia cu cerinţele normelor de mediu şi dacă este cazul, se vor atașa documente justificative;
 • în cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile CBPA în vigoare, precum şi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • În cazul tinerilor cetățeni români care au locuit în țări membre UE sau în tări terțe UE trebuie să fi avut loc de muncă în domeniul agricol în țări membre UE sau în țări terțe UE pentru cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare sau să fi absolvit în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar,universitar, preuniversitar.

Finanțator:

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală

Data lansării: 15 iulie, ora 9:00

Data închiderii apelului: 15 octombrie 2020, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor alocate acestei sesiuni.