Granturi pentru investiții

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPP.

Beneficiari:

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

 • Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;

 • Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;

 • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;

 • Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;

 • Servicii de îngrijire și întreținere corporală;

 • Servicii de reparații și întreținere;

 • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructură specifică de agrement;

 • Confecții metalice/lemn/mobilier;

 • Confecții textile/pielărie;

 • Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;

 • Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;

 • Servicii de educație: creșe și grădinițe;

 • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;

 • Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;

 • Tehnologia informației și inteligență artificială;

 • Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;

 • Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Cheltuieli eligibile:

Beneficiarii de granturi pentru investiții prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanță și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

 • b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

 • c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

(2) Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin.(1) lit. a) și c).

(3) Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).

(4) Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

 • b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;

 • c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Valoare:

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între:

 • 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Bugetul total disponibil:

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care:

 • 415.870.000 euro se aloca din bugetul POC 2014-2020

 • 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat

 • 71.749.500 euro contribuția proprie.

Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

 • cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;

 • cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;

 • orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate

Data estimată lansare: 25 august 2020

Data limită depunere: 31 decembrie 2020