INP: anunţă deschiderea apelului naţional de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020.

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea apelului naţional de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020.

O finanțare totală în valoare de 3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale apelului curent, și anume:

 1. Intervenția de urgență (2.000.000 lei)
 2. pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei)

Suma disponibilă pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000 lei.

Obiectiv:

Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice.

Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2020 sunt următoarele:

 • punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol;
 • angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice.

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de această finanţare, participând cu proiecte şi cofinanţare în cadrul acestui apel, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Activități eligibile:

Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente istorice:

 • grupa A - de valoare naţională şi universală (MI-A) sau
 • grupa B - reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B).

Subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru)

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:

 • intervenţii directe - consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură;
 • intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
 • lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.

Subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice

La această categorie propunerile de proiecte vizează:

 • proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
 • proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
 • proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2 proiecte.

Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.

Finanțator & Operator de program: 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Institutul Naţional al Patrimoniului

Termen limită de depunere: 20 iunie 2020, ora 20:00

 

Sursa: INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI