MMAP: Publica Ghidului de finanţare al Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ și pentru modificarea și înlocuirea anexei la ordin

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) urmează să deschidă Programul Eficiență Energetică în Clădiri Publice care a fost conceput doar pentru școli în primă instanță, au existat mai multe solicitări de completare a ghidului de finanțare inițial.

Noile modificări în sensul suplimentării categoriilor de beneficiari, suplimentării valorilor finanțate și introducerii unor noi categorii de cheltuieli eligibile se vor regăsi în forma finală a ghidului. După publicarea în Monitorul Oficial, ghidul de finanțare va fi postat pe site-ul AFM, www.afm.ro, la secțiunea aferentă programului.

Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora, respectiv:

 • îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi exterioare, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste sol/subsol) precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul condiționat al clădirii;
 • introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală,biomasa);
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă  energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, inclusiv a prizelor, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare;
 • respectarea cerințelor privind calitatea aerului interior prin ventilare mecanică cu unităţi individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spaţiile în care îşi
  desfăşoară activitatea
 • orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi străpungerilor la faţade etc.).

 Solicitanţi eligibili

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de solicitanți:

 • unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, județ;
 • subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • instituţiile publice din subordinea autorităţilor publice locale.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii la momentul transmiterii cererii de finanțare:

 • este proprietar sau administrator al clădirii publice pentru care solicită finanțare;
 • nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • nu figurează cu obligații fiscale restante la bugetele administrate de organele fiscale centrale şi de organele fiscale locale;
 • nu figurează cu obligații fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu;
 • nu este în vreuna din situațiile prevăzute la art. 74 – art. 75 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:

 • 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;
 • 8.000.000 lei pentru orașe;
 • 14.000.000 lei pentru consilii județene;
 • 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0.
 • 12.000.000 lei pentru municipii de rang I;
 • 10.000.000 lei pentru municipii de rang II;
 • 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.

Bugetul aprobat în anul 2021, pentru această categorie de proiecte este de 1,40 miliarde lei

Data lansării: 15 septembrie 2021, ora: 10.00 

Data închiderii: 16 noiembrie 2021, ora: 16.30.

Sursa: MMAP

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare