POCU relansează apelul: „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene relansează apelulul dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate cât și regiunii Bucuresti-Ilfov „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”.

Activități eligibile:

 • sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
 • sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;
 • sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
 • susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
 • asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă;
 • campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
 • activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.

Solicitanți eligibili:

 • autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți /Furnizori de servicii sociale în condițiile legii – aceste entități trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020 (Măsura 19 LEADER);
 • entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate – aceste entități trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020 (Măsura 19 LEADER):
  – entități private/publice stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013;
  – GAL-uri pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat.
 • ONG/actori sociali relevanți în parteneriat cu autoritățile locale responsabile în domeniu.

Cererile de finanțare pot fi trimise până la data de 31 iulie 2020, ora 16.00.

 

Sursa: MFE