Apelul POR 2.2. a fost lansat!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a lansat un nou apel de proiecte pentru acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Beneficiari eligibili:

 • IMM

Obiectiv specific:

 • OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

Solicitanți eligibili:

 • societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Condiții detaliate de eligibilitate a solicitantului:

 • Locul de implementare a proiectului este situat în:
  • mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru întreprinderi mici și mijlocii;
  • mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia trebuie să se regăsească în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului:
  • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii sau
  • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului. Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția înscrierii în obiectul de activitate rămâne aplicabilă;
 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare:
  • O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2020 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2019 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019. 

Tipuri de investiții eligibile:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire / extindere / dotare cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

Investiții în active necorporale (valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului):

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare. 

Categorii de cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
  • Amenajarea terenului;
  • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază:
  • Construcţii şi instalaţii;
  • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări);
  • Active necorporale – cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional):
  • Organizare de şantier;
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Categorii de cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
  • Studii de teren;
  • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
  • Comisioane, cote si taxe;
  • Proiectare şi inginerie;
  • Consultanţă;
  • Asistenţă tehnică;
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alocarea financiară totală a apelului este de 150.000.000 euro, împărțită pe cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate astfel:

 • Nord-Est: 26,265,000 euro;
 • Centru: 20,730,000 euro.
 • Sud Muntenia: 23,610,000 euro;
 • Sud-Vest-Oltenia: 17,955,000 euro;
 • Vest: 17,655,000 euro;
 • Sud-Est: 22,290,000 euro;
 • Nord-Vest: 21,495,000 euro;

Valoarea minimă a unui proiect este de 1.500.000,00 euro.

Valoarea maximă a unui proiect este de 6.000.000 euro.

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 30.10.2020, ora 12:00:00
Data și ora închiderii cererii de proiecte: 30.11.2020, ora 12:00:00

Descarcă Ghidul Solicitantului