RO CULTURA: Lansează apelul de proiecte Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)

Programul RO-CULTURA vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural și este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare, transferul de cunoștințe și expertiză între organizațiile din România și Statele Donatoare este încurajat, împreună cu producția în comun a evenimentelor artistice.

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 2.000.000 Euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 50.000 Euro și 200.000 Euro, reprezentând:

 • 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip instituție publică de cultură,
 • 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip ONG sau societăți comerciale/ societăți cooperative.

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt finanțate proiectele sau activitățile care intră sub incidența prevederilorSchemei de ajutor de minimisavizată favorabil de către Consiliul Concurenței.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea următorilor indicatori de Program:

 • 90 de locuri de muncă create;
 • 19.000 de participanți la activitățile culturale;
 • 10 IMM-uri sprijinite;
 • 60 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă, alții decât cei de etnie romă;
 • 150 activități de artă contemporană sprijinite;
 • 10 abordări inovative referitoare la patrimoniul cultural, sprijinite în vederea dezvoltării publicului;
 • 5 producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale,  altele decât minoritatea romă;
 • 15 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul artei contemporane.

Numărul maxim de activități în cadrul unui proiect este de 5.

Solicitanții eligibili:

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • organizație neguvernamentală, care îndeplinește următoarele condiții:
  • este ONG în sensul definiției de la secțiunea 5 din prezentul Ghid,
  • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte),
  • domeniul său de activitate este, conform documentelor statutare, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013,
  • poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare.
 • societate comercială care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE),
  • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte),
  • domeniul său de activitate este, conform documentelor statutare/ constitutive, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013,
  • domeniul/-iile de activitate -clasa CAEN - vizat/-e de proiect este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății comerciale (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă aceasta reprezintă activitatea principală sau secundară a societății,
  • domeniul/-ile de activitate -clasa CAEN - vizat/-e de proiect este/sunt autorizat/-e la sediul/-ile (principal/-e sau secundar/-e) identificat/-e ca loc/-uri de implementare al/-e proiectului.

Parteneri de proiect eligibili din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate, conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative.

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală, conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este în sectoarele culturale și creative.

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni.

Data de lansare a cererii de proiecte: 01.04.2020.
Data limită de depunere a proiectelor: 01.07.2020, ora 16:00, București (GMT+2).

 

 

Sursa: RO-CULTURA