S-a deschis sesiunea de înscrieri în programul Electric-Up

Astăzi, 4 decembrie 2020, s-a deschis sesiunea de înscrieri în programul Electric-Up, prin care IMM-urile din domenii diverse și operatorii HoReCa vor putea accesa fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare, să-și instaleze panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice.

Formularul electronic de înscriere în cadrul programului EletricUp este activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro , începând din 4 decembrie 2020, ora 10.00, pe o perioadă de 60 de zile - conform Ministerului Economiei.

Prin programul Electric-Up, Ministerul Economiei are un buget de aproape 100 de milioane de euro, în anul 2021, din care ar urma să se acorde fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din aproape toate domeniile și pentru firme HoReCa indiferent de dimensiune (restaurante, pensiuni, hoteluri etc).

Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile” - se arată în Ghidul de finanțare ElectricUp.

Obiectivul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 kWp-100 kWp, sisteme care folosesc sursele regenerabile de energie, nepoluante, precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Programul nu încurajează livrarea surplusului de energie în rețeaua națională de energie electrică, rezultat din utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice, decât sub forma unei alternative pentru care optează fiecare operator economic, în cazul depășirii capacităților de producere de energie electrică pentru consumul propriu.

Condiții de eligibilitate pentru firme în programul ElectricUp

Vor fi 2 categorii principale de beneficiari ai finanțării ElectricUp:

 • Microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din aproape toate domeniile, cu excepția celor prevăzute în anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (vor fi excluse firmele din agricultură, producție de tutun, de vin, de băuturi spirtoase etc.).
 • Persoane juridice române din sectorul HoReCa (activitate principală sau secundară) - codurile CAEN: 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activități de alimentație, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

În plus, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie întreagă de condiții, printre care:

 • deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
 • are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 • are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
 • nu se află în procedură de insolvență, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu este declarant a fi într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației financiare;
 • se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare;
 • se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales
 • respectă plafoanele de minimis, conform legislației.

Cheltuieli eligibile ElectricUp:

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ
 • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
 • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;
 • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;
 • 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.
 • este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică NU sunt eligibile pentru finanţarea din Program.

Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

Valoarea finanțătii nerambursabilă:

 1. Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.
 2. Se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate.

Durata schemei: Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 2 luni (60 de zile)

Termen de implementare: 12 luni.

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare