Programe de finanțare

Programe operaționale

Programul Operațional Regional – POR 2014-2020

 • Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
 • Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice
 • Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă
 • Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 • Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
 • Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 • Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
 • Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 • Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 • Axa Prioritară 11 - Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România
 • Axa Prioritară 12 - Asistență tehnică

Programul Operațional Competitivitate – POC 2014-2020

 • Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor
 • Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Programul Operațional Capital Uman – POCU 2014-2020

 • Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs
 • Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
 • Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
 • Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
 • Axa Prioritara 7 - Asistenţa Tehnică

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

 • Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului
 • Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient
 • Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor
 • Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
 • Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
 • Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
 • Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
 • Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime – POPAM 2014-2020

 • P.I. 1. - Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere.
 • P.I.2. Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.
 • P.I.3. Stimularea punerii în aplicare a PCP
 • P.I.4. O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite
 • P.I.5. Stimularea comercializării şi prelucrării
 • P.I.6. Încurajarea punerii în aplicare a PMI

Programul Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 – 2020

 • MĂSURA 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare
 • MĂSURA 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei
 • MĂSURA 3 Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare
 • MĂSURA 4 - Investiții în active fizice
 • MĂSURA 6 - Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
 • MĂSURA 7 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
 • MĂSURA 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
 • MĂSURA 9 - Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură
 • MĂSURA 10 - Agromediu și climă
 • MĂSURA 11 - Agricultură ecologică
 • MĂSURA 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
 • MĂSURA 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
 • MĂSURA 16 – Cooperare
 • MĂSURA 17 - Gestionarea riscurilor
 • MĂSURA 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Programe naționale

Programe internaționale

Oportunități