Programele de finanțare ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.

Aplicanți eligibili:

 • reprezentanți ai asociațiilor/ fundațiilor/ unităţilor de cult/ organizaţiilor neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau organizaţiilor internaţionale;
 • persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Condiții de eligibilitate:

 • proiectul are legătură cu activitățile/ acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al beneficiarului;
 • implementarea proiectului nu generează, în nici un fel, premisele existenței unui conflict de interese;
 • proiectul nu urmăreşte obţinerea de profit, excepție fac publicațiile, posturile de televiziune, posturile de radio, editurile, studiourile de producție, care desfășoară programe, proiecte sau acțiuni pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora.

Documente necesare:

 • Cererea de finanțare în limba română;
 • Copie după actul de identitate;
 • Actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora şi, dacă este cazul, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare;

Programe eligibile:

Cultură - „Constantin Brâncuşi” - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate, din România şi din diaspora de mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.

Mass-media - „Mihai Eminescu” - păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.

Educaţie - „Nicolae Iorga” - sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate.

Spiritualitate şi tradiţie - „Andrei Şaguna” - păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Societatea civilă - „Dimitrie Gusti”- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.

Centenarul 2018 - păstrarea şi promovarea ideii de apartenență la românitate, promovarea imaginii României și educația tinerei generații în spiritul respectului față de valorile românești.

Contribuția beneficiarului:

Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă este necesară existenţa unor surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului (co-finanțare), în cuantum de: minim 10% din valoarea sumei aprobate de către finanțator.

Contribuţia proprie se poate realiza şi prin aport în natură, cuantificabil.

Depunerea proiectelor: sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent.

Finanțator: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Observații:

 • documentele vor fi trimise inițial în format electronic, urmând ca acestea să fie transmise în original sau cu mențiunea „conform cu originalul”;
 • la finalizarea programului, proiectului sau acțiunii, se va trimite obligatoriu un Raport final de activitate şi Decontul centralizator;
 • nedepunerea documentelor solicitate în termenele stabilite duce la obligaţia de rambursare, parţială sau totală, a sumelor virate, sau la nedecontarea cheltuielilor efectuate;
 • decontarea sumelor se face numai pe bază de Decont centralizator de cheltuieli şi documente justificative care atestă efectuarea cheltuielilor, în limita devizului aprobat, anexă la contractul de finanțare.