Programul Start–Up Nation 2018 - Varianta DRAFT 

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii

Condiții de eligibilitate:

 • sunt înregistrate ca persoane juridice conform conform Legii nr.31/1990 sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri; sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • sunt IMM conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;
 • să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată pentru persoane din grup vulnerabil și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică;
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/ AIMMAIPE/ alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;

Nu sunt eligibili solicitanții:

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 • producţie sau comercializare de produse energetice;
 • activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protecție;
 • activităţi de pescuit şi acvacultură;
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole
 • activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

Valoarea finanțătii nerambursabilă: maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli eligibile:        

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/ copiator/ multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie/ prestări servicii/ comerț. În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice.
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G (vehicule de teren);
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de echipamente (fară instalatii) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fară instalatii) aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • Salariile, utilitățile;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului;
 • Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line.

 Valorile maxime decontabile:

 • Salariile se decontează până la nivelul maxim de 4162 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuția aferentă angajatorului;
 • Pagina Web se decontează în valoare de maxim 8000 lei;
 • Cursurile de dezvoltare a abilităților antreprenoriale se decontează maxim 3000 lei;
 • Consultanța se decontează în valoare de maxim 8000 de lei;
 • Limita maximă pentru cheltuielile aferente achiziției de telefone mobile și tablete este de maxim 2500 lei (cu TVA inclus) pe echipament;
 • Pentru alte activități în afara celor de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

Cheltuieli neeligibile:

 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează;
 • Pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri și nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe. Software pentru comerţul on-line este cheltuială eligibilă numai pentru societățile care aplică la program pe codul CAEN de comerț online;
 • Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică;
 • Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri

Observații:

 • Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate;
 • În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea numarului RUE şi în limita bugetului programului;
 • Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări;
 • Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile.
 • Beneficiarii au obligativitatea de a afișa la loc vizibil pe toată perioada implementării anunțul că finanțarea este asigurată prin programul Start-up Nation.

30707662 1695424533880079 6719737039106867200 nDepunerea proiectelor: Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii   procesului de înregistrare propriu zis.

 Finanțator: AIPPIMM