Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Programul Operațional Capital Uman (POCU) are scopul de a stabilii prioritățile de investiții din domeniul resurselor umane, dar și de a susține dezvoltarea economică și socială a României.

Programul Operațional Capital Uman intervine în educația grupurilor vulnerabile prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, prin susținerea formelor de învățământ superior; POCU sprijină incluziunea socială și combaterea sărăciei, dar are și inițiative de susținere a tinerilor din categoria NEETs și îmbunătățirii competențelor și obținerii certificărilor necesare pentru creșterea ratei de ocupare a locurilor de muncă pentru care sunt necesare certificări suplimentare.

Programul Operațional Capital Uman Este împărțit în 6 axe prioritare, dar are și o axă prioritară de asistență tehnică după cum urmează:

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia);

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Suma alocată totală - 230.693.510 Euro prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs

Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

Suma alocată totală:

408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă de performanță

18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.253.350 Euro rezerva de performanță

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Suma alocată totală:

1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță

24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate

îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-incluziune)

reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale

Suma alocată totală:

1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță

63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță

Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la:

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Suma alocată totală:

206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanță

5.586.112 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 364.329 Euro rezervă de performanță

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe

Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională

Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale / de tip TIC în procesul de predare

Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționala de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Suma alocată totală :

1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 89.680.233 Euro rezervă de performanță

85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 5.526.743 Euro rezerva de performanță

Axa Prioritara 7 - Asistenţa Tehnica

Pentru funcționarea instituțiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European, axa de asistență tehnică din POCU se va ocupa de implementarea corectă a Programului Operațional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul, această axă va funcționa în mplementaritate cu Programul Operaţional Capacitate Administrativa (POCA) şi Programul Operaţional Asistenţa Tehnica (POAT) în ceea ce priveşte aranjamentele procedurale, respectiv existenţa unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul şi controlul Fondurilor Europene Structurale și de Investiții, existenţa unor criterii comune de recrutare a personalului.

Suma alocata totala:

286.276.051 Euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate

18.590.933 Euro pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov