Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Prin PNDR sunt acordate fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea socio-economică a spațiului rural din România.

În cadrul programului sunt finanțate proiectele ce au ca scop gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole, Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.

Pentru a realiza obiectivele propuse

MĂSURA 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

OBIECTIVUL Măsurii :

Acțiunile privind transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare vizează acompanierea măsurilor de creştere a competitivităţii şi diversificării din agricultură și a necesităţii restructurării şi modernizării sectorului agricol, a încurajării afacerilor orientate spre piaţă, procesarea şi comercializarea produselor agricole, a sporirii cerinţelor pentru o gamă largă şi diversificată de aptitudini economico-financiare şi de management, cât şi a celor legate de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei regenerabile, a aplicării soluţiilor tehnologice şi practicilor agricole, care să asigure alternative la combaterea secetei prin metodele de irigaţii.

MĂSURA 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

2.1. Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere

Submăsura 3.1 - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate

Obiectivul presupune o mai bună integrare a producătorilor agricoli în lanţurile agroalimentare, prin intermediul schemelor de calitate și prin adăugarea de plus valoare produselor agricole.

Valoarea nerambursabilă este de max. 3.000 de euro/ exploataţie/ an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

MĂSURA 4 - Investiții în active fizice

4.1. Sprjin pentru investiții în exploatațiile agricole

OBIECTIVE:

îmunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

4.1.a Investiții în exploatațiile pomicole

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

4.2. Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

OBIECTIVELE submăsurii:

Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;

Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;

Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

Creşterea numărului de locuri de muncă.

4.2.a Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

modernizarea și crearea de unități de procesare;

introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;

creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

îmbunătățirea controlului intern al calității;

creșterea numărului de locuri de muncă;

scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

4.3. Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Operațiuni:

4.3.1. Dezvoltarea, modernizarea, adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură de acces agricolă

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.A - AGRICOL:

Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole;

Modernizarea şi adaptarea căilor de acces;

Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere;

4.3.2. Dezvoltarea, modernizarea, adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură de irigații

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I:

Modernizarea infrastructurii de irigații;

MĂSURA 6 - Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

6.1. Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri

OBIECTIVE:

Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro:

va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

- 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

6.2. Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;

– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.

va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

6.3. Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de 15.000 Euro:

se acordă în două tranșe astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)

6.4. Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.

Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului

nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

6.5. Plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor

OBIECTIVELE submăsurii 6.5

Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.

Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.

Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității;

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2018

- 25 de puncte pentru perioada 08.01.2018 – 08.02.2018

- 15 puncte pentru perioada 09.02.2018 – 09.03.2018

- 8 puncte pentru perioada 10.03.2018 - 10.04.2018

- 3 puncte pentru perioada 11.04.2018 - 11.05.2018

MĂSURA 7 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

OBIECTIVELE acestei submăsurii sunt:

Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/ apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului culturalMĂSURA 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:

Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

Dezvoltare locală sustenabilă

8.1. Sprijin pentru împădurirea/ crearea de suprafețe împădurite

OBIECTIVELE:

Promovarea sechestrării carbonului;

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

Reducerea eroziunii solului;

Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;

Refacerea și conservarea biodiversității locale.

MĂSURA 9 - Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

9.1. Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

OBIECTIVELE submăsurii 9.1:

Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;

Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;

Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.

9.1.a Înființarea de grupuri de producători în sectorul pomicol

OBIECTIVELE submăsurii 9.1a:

Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;

O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;

Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;

Crearea și promovarea lanțurilor scurte;

Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;

MĂSURA 10 - Agromediu și climă

10.1. Plăți pentru angajamente privind agromediul și clima

MĂSURA 11 - Agricultură ecologică

11.1. Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică

11.2. Sprijin pentru menținerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică

MĂSURA 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

13.1. Plată compensatorie în zona montană

13.2. Plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative

13.3. Plată copensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice

MĂSURA 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

15.1. Plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă

MĂSURA 16 - Cooperare

16.1. Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse

16.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese

OBIECTIVELE submăsurilor 16.1 și 16.1a sunt de a contribui la promovarea inovării și cooperării în sectorul agroalimentar, inclusiv în sectorul pomicol, prin dezvoltarea de proiecte-pilot și de noi produse, practici și tehnologii. Înființarea Grupurilor Operaționale în cadrul submăsurilor 16.1 și 16.1a va facilita cooperarea dintre fermieri, organismele de cercetare, universități, consultanți și alți actori relevanți din sectorul agroalimentar, pentru creșterea gradului de inovare din aceste sectoare și adaptarea rezultatelor cercetării la nevoile sectoriale.

16.4. Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale - sectorul agricol

16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale - sectorul pomicol

OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;

Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare;

MĂSURA 17 - Gestionarea riscurilor

17.2. Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări parazitare și pentru incidente de mediu

MĂSURA 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

19.1. Sprijin pregătitor

OBIECTIVELE submăsurii 19.1:

Creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER;

Întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru GAL de a implica, în mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, GAL-ul poate analiza nu numai nevoile și oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației;

Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.

19.2. Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

OBIECTIVELE submăsurii 19.2:

Stimularea inovării;

Consolidarea identității locale și a profilului local;

Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

Soluționarea problemelor demografice;

Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;

Creșterea competitivității la nivel local;

Conservarea resurselor și protecția mediului natural·

Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

19.3. Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală

19.4. Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

OBIECTIVUL submăsurii 19.4

Asigurarea costurilor de funcționare și a celor realizate cu activitățile de animare ale Grupurior de Acțiune Locală ( GAL)