Programul Operațional Regional (POR)

Programul Operațional Regional (POR) este unul dintre programele operaționale finanțate de către Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operațional Regional contribuie la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și pentru realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale.

POR este unul dintre cele mai complexe programe, prin intermediul celor 12 axe de finanțare acest program acoperă cea mai largă gamă de sectoare, urmărind, printre altele, dezvoltarea economică, socială și educațională a României.

Cele 11 axe de finanțare + axa de asistență tehnică sunt complementare celorlalte programe ce oferă finanțare europeană nerambursabilă.

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Acesată axă prioritară are setat obiectivul principal consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării.

Prin stimularea promovării Parcurilor Stiințifice și Tehnologice este dezvoltată baza de cunoaştere, sunt oferite oportunităţi de perfecţionare a personalului calificat, sunt create efecte majore asupra cererii şi ofertei fiind stimulată dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor.

Necesitatea înființării de noi astfel de infrastructuri de inovare şi transfer tehnologic, precum și dezvoltarea celor existente, astfel încât să poată funcționa optim ca un intermediar între cererea de inovare pe baza nevoilor identificate în piaţă şi oferta diversificată a rezultatelor cercetării este unul dintre obiectivele sprijinite prin axa prioritară 1.

Suma alocată - 206,51 mil euro

Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Dezvoltarea economică a României este susținută de sprijinul dezvoltării sectorului IMM-urilor, dar și de creșterea gradului competitivității în acest sector, motiv pentru care Unul dintre scopurile principale ale axei prioritare 2.

Prin extinderea, modernizarea, și construcția spațiului de producție IMM, proiectele finanțate în cadrul axei prioritare 2 au rolul de a sprijinii creșterea economică și competitivitatea țării.

Suma alocată - 877.11 mil euro FEDR

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice

Scopul axei prioritare 3 este acela de a eficientiza consumul energetic și de a reduce emisiile gazelor cu efect de seră.

Consumul resurselor și emisiile gazelor cu efect de seră reprezintă o problemă ce poate fi rezolvată prin investiții în domeniul iluminatului public, dar și prin eficientizarea consumului energetic al clădirilor rezidențiale și publice și a transportului urban.

Suma alocată - 2374.57 mil euro

Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă

Axa prioritară 4 sprijină investițiile în modernizarea, reutilizarea și refuncționalizarea diferitelor zone din interiorul orașelor, facilitând astfel dezvoltarea durabilă a orașelor și contribuind la reducerea expansiunii urbane necontrolate și la o creștere urbană sustenabilă.

Reducerea gradului de expansiune necontrolată a orașelor conduce la folosirea adecvată a terenurilor urbane, nefiind necesar consumul consumul ireversibil al acestora și degradarea mediului natural.

Suma alocată - 1386.86 mil euro

Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Valorificarea slabă aresurselor de patrimoniu cultural este ameninţată de dezastre şi riscuri legate de securitate. Pentru a preveni producerea de daune ireversibile de către aceste riscuri combinate asupra patrimoniului cultural sunt necesare acţiuni concertate.

Pentru a prevenii efectele combinate ale schimbărilor climatice, ale altor schimbări de mediu, ale intervenţiei umane, precum şi de riscuri legate de securitate investițiile din cadrul axei prioritare 5 au rolul de a conserva bunurile de patrimoniu cultural.

Suma alocată - 466.5 mil euro

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

În cadrul acestei priorități de investiții este semnalată importanța infrastructurii rutiere, la nivel regional și local pentru dezvoltarea socio-economică a regiunilor țării.

Scopul acestei priorități de investiții este acela de a crește calitatea, cantitatea și gradul de acces la infrastructura rutieră de transport, dar și a siguranței rutiere pe drumurile județene.

Suma alocată - 1068.37 mil euro

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Axa prioritară 7 are scopul de a sprijinii valorificarea potențialului turistic balnear și cu specific local în special prin investiții în promovarea potențialului turistic, și prin îmbunătățirea infrastructurii ți a serviciilor de agrement.

Consumul produsului turistic are rolul de a dezvolta sectorul turistic, fiind astfel pus accentul pe implicarea economică a dezvoltării turistice.

Suma alocată - 118.9 mil euro

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiții 8 sprijină infrastructura socială și de sănătate prin construcția de spitale regionale, modernizarea, reabilitarea și dotarea structurilor ce oferă servicii medicale existente , a centrelor de intervenție integrată și a serviciilor sociale fără componentă rezidențială.

Scopul acestei priorități de investiții este acela de a îmbunătățirea calității serviciilor medicale și sociale.

Suma alocată - 763.45 mil euro

Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiții 9 vine în sprijinul comunităților defavorizate din mediul urban acoperind domeniul social, economic și educațional.

Scopul acestei axe prioritare este acela de a facilita accesul comunităților defavorizate din mediul urban să acceseze servicii educaționale, sociale, de sănătate și dezvoltare profesională a acestora.

Suma alocată - 101.41 mil euro

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

În acdrul acestei axe de învestiții sunt sprijinite instituţiile educaţionale prin construcţia/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea infrastructurii educaționale antepreșcolare, preșcolare, școli gimnaziale, infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice și a universităților.

Suma alocată - 352.19 mil euro

Axa Prioritară 11 - Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România

Această priorirate de investiții are rolul de a încuraja înregistrarea proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară și integrara datelor existente, fiind astfel extinsă înregistrarea sistematică.

Suma alocată - 312.89 mil euro

Axa Prioritară 12 - Asistență tehnică

Axa proiritară 12 este destinată asistenței tehnice pentru Programul Operațional Regional, aceasta are rolul de a sprijinii Autoritatea de Management a programului și Organismele Intermediare în implementarea proiectelor beneficiare de alocație financiară nerambursabilă prin cele 11 axe prioritare de finanțare.

Suma alocată -221.28 mil euro