Strategii de dezvoltare

Consultanță în elaborare de documente strategice

Strategia – este un document de politici publice pe termen mediu și lung, care definește, în principiu, politica executivului cu privire la un anumit domeniu sau arie geografică în care se impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte. 

Pot fi strategii de dezvoltare locale, regionale, naționale, sectoriale, specializate, etc.

Strategia Lisabona, adoptată în martie 2000 la summit-ul la nivel înalt al Uniunii Europene propune obiectivul conform căruia Europa trebuie să devină economia cea mai competitivă și dinamică din lume în următorul deceniu. Pentru a se atinge acest obiectiv, statele trebuie să fie capabile să utilizeze planificarea bugetară şi a politicilor publice pe termen mediu și lung, inclusiv inițiative precum o mai bună reglementare, analize de impact a politicilor publice și îmbunătățirea consultării şi participării structurilor societății civile în elaborarea politicilor publice.

Aceste direcții de dezvoltare sunt urmate de noi modalități de abordare a acțiunii României şi instituțiilor sale, care să facă trecerea de la înțelegerea tehnică a procesului legislativ la o analiză aprofundată în etapa pre-legislativă – numită analiza politicilor publice - şi dezvoltarea unui sistem de elaborare a politicilor publice ca principal instrument pentru îmbunătățirea, fundamentarea și promovarea calității în procesul decizional în mediul socio-economic complex al societății moderne.

Instrumentele acestora se constituie dintr-o gamă variată de metodologii de planificare și previzionare, proceduri sistematizate de luare a deciziilor, luând în considerare diferitele nivele și scopuri ale problemelor, analizarea problemelor, dezvoltarea de variante de soluționare, evaluarea efectelor posibile datorate soluțiilor alternative, alegerea resurselor, planificarea implementării, monitorizare și evaluare.

Procesul este împărțit în două niveluri de planificare: sectorial/intersectorial și instituțional.

Elaborarea unei strategii nu trebuie sa fie un proces izolat de etapă, el reprezintă un proces continuu, permanent și esențial pentru rezolvarea principalelor probleme ale societății, pe principiul subsidiarității și ale dezvoltării plasate sub responsabilitatea cetățeanului.

Obiectivul unei strategii este acela de a dezvolta un sistem de formulare, coordonare și planificare a politicilor publice simplu şi eficient, care să contribuie la îmbunătățirea semnificativă a calității acțiunii guvernamentale, a calității legislației şi la dezvoltarea generală a capacității instituționale a administrației publice.

Obiective specifice ale strategiei:

 

 • Realizarea unui sistem de documente, definirea ierarhiei și structurii acestora, precum şi a instrumentelor pentru o bună formulare a acestora
 • Elaborarea unor proceduri clar definite de consultare și coordonare în planificarea şi formularea politicilor în vederea promovării unei culturi de comunicare în administrația publică
 • Elaborarea procedurilor pentru corelarea proceselor de planificare a politicilor publice cu cele de bugetare prin introducerea unor sisteme noi de inițiative de politici şi de planificare strategică.

Principii generale:

 

 • Principiul participării şi transparenţei - organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat, autorităţile locale și instituţiile internaţionale contribuie la procesul de planificare.
 • Principiul continuităţii şi coordonării - în procesul de planificare sunt asigurate atât actualizarea documentelor deja existente, cât și coordonarea cu alte iniţiative.
 • Principiul responsabilităţii - planificarea este un proces orientat spre obţinerea de rezultate. Răspunderea există la toate nivelurile administraţiei publice.
 • Principiul subsidiarităţii - în procesul de planificare a politicilor publice, se evaluează care este nivelul de administraţie publică cel mai adecvat pentru implementarea unei anumite politici publice.
 • Principiul cooperării şi coerenţei - instituția implicată în formularea politicilor publice trebuie să îşi dovedească disponibilitatea pentru cooperare cu alte instituții publice, ca și cu alte organizații ale societății civile interesate sau afectate de o anumită inițiativă de politici publice, asigurând în acest fel o concepție coerentă asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate.

Etapele documentelor de politici publice (strategii, planuri, documente de politici publice):>

 

 • Etapa de anunțare a documentelor
 • Etapa de consultare publică
 • Etapa de avizare
 • Etapa de adoptare
 • Implementarea
 • Monitorizarea implementării
 • Evaluarea politicilor publice.

Strategiile de dezvoltare sunt instrumente importante pentru autoritățile publice în atragerea de fonduri nerambursabile.

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare